๓๐๖ ม.๒ ซอย ๕ ชุมชนร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

2. ประวัติวัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความคล้ายกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน คือ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” เป็นศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ที่มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น จึงได้นำวิชาที่ได้เรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนเป็นวัดที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่เที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน มีทัวร์มาลงจำนวนมาก

ประวัติวัดร่องเสือเต้น

ในอดีตสถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้างมาก่อน ดังจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณในบริเวณแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อ ๘๐-๑๐๐ ปีก่อนจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้อาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าในสมัยนั้นมีมากโดยเฉพาะเสือ ที่ชอบกระโดดร่องน้ำไป ๆ มา ๆ ชาวบ้านเรียกว่า “ร่องเสือเต้น” และกลายเป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านร่องเสือเต้น” 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗ ชาวบ้านร่องเสือเต้นทุกหลังคาเรือนได้ประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการบูรณะวัดร่องเสือเต้น จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของชาวบ้านและเป็นที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพราะชาวบ้านยังไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน ต่างไปทำบุญวัดต่างๆ อย่างกระจัดกระจาย ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ช่วยกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้และได้ให้ชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น” 

ปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมด้วยช่วยกันสร้างถาวรวัตถุ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อ กันมาจนถึงปัจจุบันตลอดถึงให้รุ่งเรืองจนถึงภายภาคหน้าต่อไป